Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\zag_band5.gif

 

 

Историята


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\ZAG_LO3.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\ab_up_BG.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\prod_down_BG.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\con_down_BG.gif

             Историята на днешната „Загора Фрукт” АД започва още на 21 януари 1923 година, когато 22-ма член-кооператори учредяват Първата южнобългарска консервна кооперативна фабрика „Пиперка” за производство на зеленчуци и консервирането им по промишлен начин.

Фабричното производство на алкохол в Стара Загора е с традиции. Благоприятните условия за развитие на лозарството в Старозагорския край дават възможност за препитание на много дребни винопроизводители. Неконкурентноспособни да излязат самостоятелно на пазара, те се обединяват в кооперация „Лоза”, която е регистрирана на 24 септември 1924 година.

В началото на 1943 година Старозагорският областен съд регистрира Районна овощарска кооперация „Плод”. Тя работи за обща продажба и преработка на плодове. Поддържа станция за пръскане на овощни дървета и водене борба с болести и неприятели.

В този вид производителите на консерви и алкохол работят до юни 1947 год., когато „Пиперка”, „Лоза” и „Плод” се обединяват в лозаро-овощарска кооперация „Пиперка”.

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\vak.gif

На 23 декември 1947 година кооперацията е национализирана. На следващата година „Пиперка” е денационализирана и предадена на Районния кооперативен съюз Стара Загора. От 1 януари 1953 година „Пиперка” отново е одържавена и е трансформирана в консервен комбинат „Петко Енев”, който обслужва районите на Стара Загора и Чирпан. Тази структура се запазва до април 1966 година, когато консервният комбинат се обединява с търговската изкупвателна организация „Булгарплод”. Кризата обхванала страната в началото на 90-те години дава своето отражение върху дейността на организацията. Отпадането на задължителното договаряне за суровини и материали, както и липсата на много от тях на пазара довежда до спад в обема на производство.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\ZAG_LO.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\ZAG_LO1.gif

 

  

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\aseptik1.gif

 

От май 1992 год. държавната фирма е преобразувана в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. През 1996 год. дружеството е приватизирано, като 70 % от активите му стават собственост на „Загора фрукт-97” ООД.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\lab.gif

 

От април 1998 год. името на предприятието е променено на „Загора Фрукт” АД, като се запазва се предметът на дейност. Към момента на приватизация дружеството има много задължения, които купувачът успява да ликвидира. Разнообразява се асортиментната листа и се търсят отново пазари на готовата продукция. Но имайки предвид естеството на произвежданата продукция и факта, че на пазара се появяват много фирми занимаващи се с производство на консерви „Загора Фрукт” АД се концентрира основно в производството на асептично разфасовани пюрета и концентрати. За осигуряване на независимост в производството им дружеството ползва земя под наем и/или аренда, където отглежда домати, пипер и други.

 

През 2000 год. „Загора Фрукт” АД е едно от дъщерните дружества на „Холдинг Загора” ООД, активно участващо в развитието на икономиката на град Стара Загора.

През 2003 год. „Загора Фрукт” АД е съпратньор по Българо-италиански проект „Възстановяване и развитие на индустриалното отглеждане на плодове и зеленчуци в Стара Загора и Пловдив”. В резултат от участието си в проекта през 2007 год. „Загора Фрукт” АД става член в Организация на производителите „Агроекип” ООД, която единствена в Република България участва с успех в схема „ Преработени плодове и зеленчуци” на ЕК.

 

 

 

 

 

 

В наши дни


 

 

Времената са трудни за преработвателната промишленост. Редица преработвателни фирми затварят врати поради липса на пазари и суровини.

Вместо да бъде закрита фирма „Загора Фрукт” АД, собствениците избират нова посока на развитие и променят предмета на дейност: производство на селскостопанска продукция. През 2005 год. фирмата се регистрира като земеделски производител с 1400 Дка обработваема площ – слънчоглед и домати.

През 2009 год. поради редицата трудности причинени от световната икономическа криза „Загора Фрукт” АД се отделя от „Холдинг Загора” ООД и към момента е абсолютно самостоятелна фирма.

 Само за изминалите пет години фирмата успя да извърши структурни промени;  да увеличи обработваемите площи (днес фирмата обработва около 15000 Дка земеделска земя); машинно-тракторния парк е изцяло обновен (марките на които сме заложили са DEUTZ, NEW HOLLAND, JOHN DEERE); притежаваме разрешително за производство и търговия с посевен и посадъчен материал.

Имаме опит в отглеждането на: мека и твърда пшеница, фуражен и пивоварен ечемик, слънчоглед, рапица, ориз, фасул, лук, домати, пипер, моркови, сорго, бял трън, царевица и други.

За този много кратък период на развитие като земеделски производител фирмата успя да се наложи, като един сериозен и желан партньор на доставчици, клиенти, собственици на земеделска земя и колеги в района.

 

 

 

 

 

 

 

Посоката


 

 

Основна насока в дейността на фирмата е не само да увеличава обработваемата земеделска земя, да поддържа съвременен машинно-тракторен парк и да предлага на пазара качествена селскостопанска продукция, а се опитваме да допринесем за ново отношение към обработката на земята, опазване на околната среда и внедряване на нови и ефективни технологии за производство на селскостопански продукти, като сме убедени, че само така българските земеделски производители ще бъдат конкурентноспособни в Европейски и световен мащаб.

Нашата стратегия е развитието на „Загора Фрукт” АД да продължи успешно, като отстояваме позициите си на една от водещите фирми в отрасъла и региона.

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\index_dw.gif


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\ab_up_BG.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\prod_down_BG.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Sivo\Desktop\zag_images\con_down_BG.gif